Disclaimer

De website van Groentehelden is eigendom van Harvest House.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Groentehelden en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website.

Harvest House besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de ontmoet de teler website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Harvest House is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in en/of niet actueel zijn van de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Tevens aanvaardt Harvest House geen aansprakelijk voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina’s verstrekt.

Harvest House aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Harvest House benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site www.groentehelden.nl kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt.

Harvest House garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijding worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten. Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectueel eigendomsrechten, en de hiermee verbonden informatie berusten bij Harvest House. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harvest House is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.

Harvest House behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.