Privacyverklaring

Ingangsdatum: 25 mei 2018
Datum laatste wijziging: 25-05-2018

Harvest House neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacybeleid
Harvest House verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden de bezoekers van onze website een veilige informatieplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen vol-doen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.

Persoonsgegevens en doel verwerking
Wij gebruiken persoonsgegevens, te weten naam, telefoonnummer en emailadres van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Harvest House heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Harvest House. Harvest House gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Harvest House heeft verstrekt. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Harvest House de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

Beveiligen en bewaren
De organisatie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons privacyre-glement. Harvest House heeft o.a. een clean desk policy, medewerkers mogen geen gege-vens meenemen naar huis en alle kasten en lades gaan op slot na werktijd. Daarnaast geeft ICT richtlijnen m.b.t het regelmatig wijzigen van wachtwoorden. De verzamelde persoonsge-gevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Harvest House hanteert de wettelijke termijnen.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het ge-bruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics klik hier

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram, YouTube & Pintrest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Instagram, YouTube & Pintrest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierna).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube & Pintrest om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een een-voudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toe-lichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw
gegevens verwerken in opdracht van de organisatie worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Dit gebeurt door middel van een z.g. Verwerkingsovereenkomst of door een privacy-statement in de Algemene voorwaarden van deze derde.

Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in
voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgege-vens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, heeft u vragen over hoe wij omgaan
met privacy en persoonsgegevens of heeft u een klacht over de manier waarop wij
persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met de communicatiemanager van Harvest House via communicatie@harvesthouse.nl

Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als een herziene versie wordt vastgesteld zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.